ماتریس آیزنهاور

8 June 2022

ماتریس آیزنهاور و اولویت بندی کارها

در یکی از پست‌های قبل، باهم چند روش را برای کاهش اتلاف وقت و افزایش بهره‌وری مرور کردیم. یکی از راهکارها، اولویت بندی کارهای روزانه بود […]